blaze_16.jpg
Македонска граматика која во тоа време служи како основа за граматиките наменети специјално за школската практика а од друга страна да може секој културен човек да се уведе во материјата на литературниот јазик.
Колекција

Za makedonskiot literaturen jazik - 01 str.jpg
Стандардизацијата на јазичната норма во јазичната практика.
Колекција

osten_01.jpg
Песни
Колекција

Тагови

,

Pesni - B.Koneski.pdf
Македонска поезија
Колекција

PESNI B.Koneski - 01 str.jpg
македонска поезија
Колекција

1 str.jpg
Критики, осврти и прилози
Колекција

Sovremenost 10 -  000 strana.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

Naslovna - sovremenost -7-8- '56- - str.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања

Уредници
Симон Дракул
Васил Иљоски
Димитар Митрев
Колекција

Тагови