• Тагови: фотофрафии
1980 година.pdf
Приватни фотографии
превземени од НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје
Колекција