• Тагови: Васил Иљоски
Sovremenost 10 -  000 strana.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

ChorbadzhiTeodos_kniga.pdf
Битова драма.
Напишана во 1937 година
Колекција

Begalka_Page_001.jpg
Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.
Колекција